Terms & conditions Yoogo People

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Yoogo People B.V.

1.2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

a) Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling (als werknemer, zelfstandige, via detachering, via onder aanneming of intercollegiale doorlening, bij of voor de Opdrachtgever);

b) Interim professional: de persoon of personen welke door de Opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar de Opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het geven van adviezen;

c) Opdrachtnemer: Yoogo People B.V. en diens werknemers o.a. handelend onder de naam Yoogo People;

d) Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat;

e) Opdracht: de diensten die de Opdrachtnemer overeenkomst te verlenen aan de Opdrachtgever;

f) Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer met betrekking tot de opdracht. Deze algemene voorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst;

g) Tarief: de vergoeding zoals overeengekomen tussen partijen voor het verrichten van werkzaamheden (waaronder een werving en selectieopdracht), het leveren van diensten en/ of het geven van adviezen. Alle gecorrespondeerde en/ of gehanteerde tarieven leiden exclusief btw;

h) Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever één of meer geschikte kandidaten zoekt op basis van het profiel en de functieomschrijving aangegeven door de Opdrachtgever, met het oog op de indiensttreding van de kandidaat bij de Opdrachtgever;

i) Intercollegiale doorlening: Met intercollegiale doorlening blijft professional in dienst van organisatie A terwijl hij werkt bij organisatie B, Opdrachtnemer treedt in deze constructie op als bemiddelaar.

j) Materialen: alle door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde rapporten, adviezen, resultaten, ontwerpen, software, databanken, concepten, presentaties, lesmateriaal e.d.;

k) Kandidaat: een door Opdrachtnemer geselecteerde en aan de Opdrachtgever voorgedragen natuurlijke persoon;

 

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

1.6. Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

Artikel 2. Aanbieding en offerte
2.1. Alle offertes/ aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen de Opdrachtnemer dus niet binden. Offertes/ aanbiedingen hebben, tenzij anders is aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.

2.2. Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de Opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat de Opdrachtgever zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van de Opdrachtnemer welke bevestiging niet door de Opdrachtgever binnen een termijn van 3 dagen is weersproken.

2.3. De Opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.

2.4. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door de Opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient de opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

2.5. De Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden opgesomd in de offerte, indien een kandidaat/ interim professional verschijnt op een gepland gesprek tussen de Opdrachtgever en de interim professional.

2.6. Al datgene dat in het kader van een offerte/ aanbieding door Opdrachtnemer wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer onverwijld door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. De Opdrachtgever verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een accurate omschrijving van de benodigde werkzaamheden zoals een omschrijving van de openstaande vacature, functie, de functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden.

3.2. De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde interim professional werkt onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de interim professional bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe de Opdrachtgever ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

3.3. In onderling overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel (een) gedeelte(n) daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van de Opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van de Opdrachtgever.

3.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes en apparatuur, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de Opdrachtgever niet (tijdig) aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dient de Opdrachtgever de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan Opdrachtnemer te vergoeden.

3.5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werknemers van de Opdrachtgever die bij de uitvoering van de opdracht nodig zijn, tijdig beschikbaar zijn.

3.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, na overleg met de Opdrachtgever, tenzij de uitvoering van de opdracht de goedkeuring van de Opdrachtgever niet kan afwachten.

3.7. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht blijkt dat de interim professional niet geschikt is, heeft Opdrachtnemer, nadat Opdrachtgever hem van de ongeschiktheid op de hoogte heeft gebracht, het recht om voor vervanging van de interim professional te zorgen.

3.8. Indien een interim professional langer dan 21 dagen door ziekte, ongeval, of een andere reden niet in staat is om voornoemde werkzaamheden te verrichten, heeft Opdrachtnemer eveneens het recht om voor vervanging van de interim professional zorg te dragen.

3.9. In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever beide aan te merken als verwerkingsverantwoordelijk. Opdrachtnemer verwerkt geen persoonsgegevens voor dan wel namens Opdrachtgever en vice versa. Interim professionals die door de Opdrachtgever worden ingeleend vallen onder Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 4. Meer- en/ of minderwerk
4.1. Opdrachten tot meer-/minderwerk in vergelijking met de oorspronkelijke opdracht, zullen schriftelijk door de Opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij de drachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de Opdrachtnemer daarvan aan de Opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

Artikel 5. Interim professional(s)

5.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de personen die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, kandidaten en/of interim professional gedurende de looptijd van de overeenkomst en binnen twee jaar na de beëindiging daarvan, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op andere wijze direct dan wel indirect te werk te stellen ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan Opdrachtnemer voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een geldsom.
Dit verbod geldt eveneens voor de Opdrachtgever ten aanzien van kandidaten/ interim professionals die door de Opdrachtnemer zijn aangeboden aan de Opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht voor de kandidaat/ interim professional en ten aanzien van de kandidaat/ interim professional met wie de Opdrachtgever in contact komt in het kader van de opdracht (met inbegrip van de precontractuele fase).

5.2. In beginsel is er geen mogelijkheid tot een kosteloze overname van de kandidaat/ interim professional, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtnemer.

5.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de aan hem ter beschikking gestelde Interim professionals/ kandidaten zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

5.4. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met artikel 5.1 en/of 5.2 verbeurt hij een boete van € 45.000,00. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar. Bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

5.5. De boete genoemd in artikel 5.4 geldt ook in die gevallen dat Opdrachtnemer een interim professional verbonden aan een andere uitlener doorleent aan een van haar Opdrachtgevers en de uitlener tijdens of 24 maanden na einde van de opdracht direct dan wel indirect die (of een andere) interim professional voor de Opdrachtgever van Opdrachtnemer – zonder tussenkomst van Opdrachtnemer – wil laten werken.

Artikel 6. Termijn van uitvoering/ overmacht
6.1. Indien Opdrachtnemer een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

6.2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting zijdens Opdrachtnemer en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inspanning van de Opdrachtgever en de eventueel door hem ingeschakelde personen.

6.3. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, wanneer partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

6.4. In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten de macht van Opdrachtnemer ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Opdrachtnemer de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren, zonder dat Opdrachtnemer daarvoor enige vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd is.

6.5. De overeenkomst kan geschorst worden omwille van overmacht. Indien de Opdrachtnemer omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijze niet voorzien kunnen worden, en die het haar onmogelijk maakt haar verplichtingen onder de overeenkomst verder te vervullen, zal zij de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk inlichten. In dit geval zal de overeenkomst geschorst zijn wegens overmacht.

6.6. Ingeval een situatie van overmacht meer dan 3 maanden aanhoudt, kunnen beide partijen een einde stellen aan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding.

6.7. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Tarief
7.1. De vergoeding die Opdrachtgever betaald aan Opdrachtnemer wordt berekend door het overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de interim professional is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht.

7.2. De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen door Opdrachtnemer twee maal per jaar (in januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van de door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde interim professional stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.

7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 is de Opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2019=100, van september ten opzichte van september van het voorafgaande jaar.

7.4. Reiskosten voor woon-/werkverkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

7.5. De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,30 per kilometer.

Artikel 8. Facturering, betaling en betwistingen
8.1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden op maandelijkse basis bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen.

8.2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen en vermeldt op de factuur.

8.3. Indien de Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever en/of derden door de opschorting lijdt.

8.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zo wel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €100.

8.5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

8.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

8.7. Betwisting van facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van betwistingen aangaande verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele betwistingen schorten de betalingsplicht van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Klachten en geschillen
9.1. Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst door onderhandelingen tussen de bevoegden van iedere partij op te lossen.

9.2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever direct aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.3. Na het indienen van de klacht dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

9.4. Indien de onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de inbreuk dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de Opdrachtnemer is gevestigd.

9.5. Het nalaten van partijen om op enig moment enige bepaling uit de overeenkomst af te dwingen, vormt geen afstand van dit recht en tast haar rechten niet aan om alsnog de volledige nakoming te eisen.

9.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Beëindiging en wanprestatie
10.1. Indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien de Opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft de Opdrachtnemer het recht om onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan de Opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.

10.2. Ingeval de Opdrachtnemer ingelicht wordt door een overheid of een officiële instantie dat de Opdrachtgever niet alle fiscale, sociale of andere bijdragen, belastingen of andere vergoedingen betaald heeft, heeft de Opdrachtnemer het recht om alle overeenkomsten met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn. De Opdrachtnemer zal in dat geval gerechtigd zijn om iedere betaling op te schorten en de schulden waarvan zij geïnformeerd werd in te houden op eventuele bedragen die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn.

10.3. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn aangemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan, naar keuze van de Opdrachtnemer, de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort of de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn, onverminderd het recht op schadevergoeding en renten.

10.4. Indien de Opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt op grond van artikel 10.1, 10.2 of 10.3 worden alle vergoedingen die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal de Opdrachtnemer de eventuele bijkomende kosten ingevolge de voortijdige beëindiging van de overeenkomst kunnen doorrekenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/overige overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht indient bij Opdrachtnemer en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.

11.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde interim professionals.

11.3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen, welke door de door Opdrachtnemer ingezette interim professionals worden veroorzaakt aan Opdrachtgever of aan derden. Onder schaden en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van Opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade.

11.4. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die interim professionals van Opdrachtnemer zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

11.5. Indien de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever samenwerkt met één of meer derden, zal de Opdrachtnemer voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn.

11.6. Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde interim professionals, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan Opdrachtnemer.

11.7. De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer met betrekking tot de overeenkomst, is ten opzichte van de Opdrachtgever alsook ten opzichte van derden, zowel contractueel als buitencontractueel of anderszins, in ieder geval beperkt tot de totale prijs van de betreffende opdracht en maximum gelijk aan 12 x het gemiddelde gefactureerde bedrag over de voorbije 12 maanden (of minder indien de opdracht nog geen 12 maanden loopt) voor de desbetreffende opdracht.

11.8. Alle rechtsvorderingen dient de Opdrachtgever binnen 6 maanden te stellen als de Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Opdrachtnemer. Handelt de Opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 12. Geheimhouding
12.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van elkaar hebben verkregen en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1. Tenzij Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Opdrachtnemer volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databank-rechten) die rusten op de materialen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2. Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken na afloop van de overeenkomst, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn (betalings-) verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

13.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de overeenkomst, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers.

13.4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 mei 2023 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer.